Последни снимки в галерия

Легализация и преводи

baner legalizaciq2

radioburgas_192_170.png

Банер
Банер

Приморско ONLINE

campreview

Последни обяви

Обяви

Обява 25.04.2016г. /2

ОБЯВА


На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

 

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска админисПродължава

Последно променен на Понеделник, 25 Април 2016 14:01
 

Обява 25.04.2016г.

ОБЯВА


На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

 

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска админисПродължава

Последно променен на Понеделник, 25 Април 2016 13:59
 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Краят на месец април - последен срок за плащане на данък недвижими имоти, данък върху превозните средства и такса битови отпадъци за годината с 5 % отстъпка

Дирекция „Местни данъци и такси" към Община Приморско напомня на всички граждани и фирми, че срокът за плащане на данъка върху недвижимите имоти, таксата за битови отпадъци и данъка върху превозните средства в пълен размер за 2016 година с 5% отстъпка изтича на 03 май 2016 година.

Продължава
Последно променен на Понеделник, 25 Април 2016 10:44
 

Обява 24.04.2015г.

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ бр.25/2003г., изм. ДВ бр.3/2006г., доп. - ДВ, бр. 3 от 2011) г, д-р Продължава

Последно променен на Понеделник, 25 Април 2016 07:33
 

До заинтересованите лица и общественост

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ бр.25/2003г., изм. ДВ бр.3/2006г., доп. - ДВ, бр. 3 от 2011) г, д-р Димитър Германов - Кмет на община Приморско с адрес, обл. Бургас, общ. Приморско, гр. Приморско, ул. „Трети март" №5Продължава

Последно променен на Петък, 22 Април 2016 08:36
 

О Б Я В Л Е Н И Е № 68-П-46/ 18.04.2016г.

Община Приморско, Дирекция "УТАС" на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите, че Общински експертен съвет при Община Приморско с решение по т.1 от Протокол № 1/31.03.2016г., е приел проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІII (ПИ 58356.503.357) и УПИ IV (ПИ 58356.503.356) в кв.39Ж по ППродължава

Последно променен на Понеделник, 18 Април 2016 13:25
 

О Б Я В Л Е Н И Е № 68-С-53/ 18.04.2016г.

Община Приморско, Дирекция "УТАС" на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите, че Общински експертен съвет при Община Приморско с решение по т.12 от Протокол № 1/31.03.2016г., е приел проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V (ПИ 58356.506.59) и УПИ IX (ПИ 58356.506.513) в кв.35 по ПУП нПродължава

Последно променен на Понеделник, 18 Април 2016 10:28
 

О Б Я В Л Е Н И Е № 95-00-398/ 18.04.2016г.

Община Приморско, Дирекция "УТАС" на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите, че Общински експертен съвет при Община Приморско с решение по т.3 от Протокол № 1/31.03.2016г., е приел проект за изменение на ПУП-ПУР за ПИ 58356.506.312 (УПИ IV, кв.33А по ПУП на гр.Приморско) и ППродължава

Последно променен на Понеделник, 18 Април 2016 08:56
 

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл.21 ал.1, във връзка с ал.4, във връзка с чл.40 ал.З и ал.4 от Закона за общинската собственост, във връзка с отправено предложение за замяна до собствениците на ПИ с идентификатор 10731.36.12, целия с площ 7300 кв.м. по КККР на с.Веселие от Община Приморско с изх. № 94-00-1366/28.0Продължава

Последно променен на Вторник, 29 Март 2016 10:46
 

Обява 28.03.2016

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ бр.25/2003г., изм. ДВ бр.3/2006г., доп. - ДВ, бр. 3 от 2011) г, д-р ДимитПродължава

Последно променен на Понеделник, 28 Март 2016 08:11
 

Стартира процедура за кандидатстване, подбор и наемане на медицински специалисти по проект "Нови възможности за грижа" Оценете

Във връзка с писмо № BG05-324/21.01.2016 год. на госпожа Румяна Георгиева главен директор на ГДСП и ръководител на проект "Нови възможности за грижа", относно изпълнение на договор № BG05M90P001-2.002-0143-C001 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05M9OP001-2.201Продължава

Последно променен на Сряда, 10 Февруари 2016 11:14
 

Съобщения

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ”

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ"

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ
Главна дирекция "Гранична полиция" се обръща към всички, които искат да съдействат в рамките на закона:
При Продължава

Последно променен на Петък, 22 Април 2016 12:34
 

Дирекция „Социално подпомагане“ - Созопол

С Наредба № РД07-01/04.04.2016 г., за преразпределението на нераздадени хранителни продукти на най-нуждаещите се лица и семейства е обособена нова целева група в която са включени:
1. Лица и семейства, които поради нисък доход или липса на доход не са в състояние да посрещнат свПродължава

Последно променен на Сряда, 20 Април 2016 11:08
 

ДЕЗАКАРИЗАЦИЯ НА ТРЕВНИТЕ ПЛОЩИ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

ОБЩИНА ПРИМОРСКО ВИ ИНФОРМИРА, ЧЕ ОТ 21.04.2016г. ДО 20.05.2016г. ОТ 7.00 ДО 11.00 ЧАСА ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА ДЕЗАКАРИЗАЦИЯ НА ТРЕВНИТЕ ПЛОЩИ В ГР. ПРИМОРСКО И СЪСТАВНИТЕ СЕЛИЩА НА ОБЩИНАТА.
ПРЕПАРАТ: ФЕНДОНА 60 ЕК, РАЗРЕШЕНИЕ № 0095-1/28.03.2006г. АНТИДОТ: СИМПТОМАТИЧНО ЛЕЧЕНИЕ.
ДА СЕ СПАЗВАТ УКАЗАНИЯТА ОТ ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТАБЕЛИ И УПОМЕНАТИТЕ КАРАНТИННИ СРОКОВЕ .
ДА СЕ ИЗБЯГВА ДВИЖЕНИЕТО НА ХОРА И ЖИВОТНИ ПО ТРЕТИРАНИТЕ ПЛОЩИ.

Продължава
Последно променен на Понеделник, 18 Април 2016 11:53
 

Превантивни мерки за недопускане разпространението на вирусната инфекция „Зика”

На 11.04.2016г. в заседателната зала на Община Приморско се проведе заседание на постоянно действащата общинска Епизоотична комисия , в изпълнение на писмо № 06-00-48 от 21.03.2016 г. на Директора на Регионална здравна инспекция Бургас във връзка с надзор и контрол на векторно-предавПродължава

Последно променен на Вторник, 12 Април 2016 08:43
 

СЪОБЩEНИЕ

Съгласно изискванията за инвестиционното предложение по чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда и чл.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, Георги Вълков Петров, Мара Иванова Петрова и н-ци на Никола ПеПродължава

Последно променен на Понеделник, 04 Април 2016 10:35
 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ

Община Приморско, Дирекция "УТ" съобщава на заинтересованите, че със Заповед №236/25.03.2016г., Кметa на Община Приморско, е допуснал процедура за изготвяне на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V-688 (ПИ 58356.506.59 по КК на гр.Приморско) и УПИ IX (ПИ 58356.506.513 по КК на гр.Приморско), кв.35 по ПУП на гр.Приморско.
ОТ ОБЩИНАТА :

Продължава
Последно променен на Понеделник, 28 Март 2016 08:30
 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ-

Община Приморско, Дирекция "УТ" съобщава на заинтересованите, че със Заповед №217/ 23.03.2016г., Кметa на Община Приморско, е допуснал процедура за изготвяне на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V (ПИ 58356.501.658 по КК на гр.Приморско), кв.59 по ПУП на гр.Приморско

ОТ ОБЩИНАТА :

<Продължава
Последно променен на Петък, 25 Март 2016 13:18
 

“Социално подпомагане”- гр. Созопол

Дирекция "Социално подпомагане"- гр. Созопол уведомява гражданите, че в Държавен вестник бр. 96 от 09.12.2015 е обнародван Законът за държавния бюджет на Република България за 2016 г. Законът влиза в сила от 01.01.2016 г. като размера на месечните помощи за отглеждане на дете по чл.7, ал.1 Продължава

Последно променен на Понеделник, 15 Февруари 2016 16:20
 

Телефонен номер на СГКК /кадастър/

Уважаеми съграждани,

Изнесеният офис на СГКК /кадастър/ в сградата на Общината, който обслужва клиенти всеки понеделник, сряда и петък от 8.00 ч. до 12.00 ч. вече разполага с телефон за връзка. Всеки, който желае може да се свърже със служител в работно вреПродължава

Последно променен на Понеделник, 16 Ноември 2015 09:49
 

Май 2016 Юни 2016
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Банер

Времето в Приморско