Последни снимки в галерия

radioburgas_192_170.png

Банер
Банер

Последни обяви

Съобщения

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА

С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.148 и 149 от ЗУТ Община Приморско съобщава на Груди Илиев Илиев с адрес гр.Приморско ул."Опълченска" №10 и Трифон Димитров Димитров с адрес гр.Бургас ул."Цариградска" №64 ет.6 ап. 24 - заинтересувани лица
О Продължава

Последно променен на Вторник, 30 Септември 2014 12:37
 

ДО БУРГАС БИЛДИНГ КЪМПАНИ ООД

ДО

бургас билдинг къмпани оод

петко павлов николов

ул. Княз борис І, №30

ГР. БУРГАС, ОБЩИНА БУРГАС

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№68-Б-128/25.09.2014г.

Във връзка със започнало производство по реда на чл.195, ал.5 от ЗУТ за на обект предстаПродължава

Последно променен на Четвъртък, 25 Септември 2014 10:21
 

Обяви

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда.

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление изх.№94-02-142/30.09.2014 г. за наличие инвестиционно намерение за изготвяне на проект за изменение на ПУП /ПРЗ/ за УПИ XXXVII и УПИ XXXVIII в кв.393 СО"Узунджата" с идентификатор №58356.504.147 и №58356.504.148 по КК на гр.Приморско

лице за контакти: арх.Петко Гечев 0550 33639

Продължава
Последно променен на Вторник, 30 Септември 2014 12:46
 

О Б Я В Л Е Н И Е №25-00-104/26.09.2014г.

Община Приморско, Дирекция "УТАС" на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ съобщава, че с Решение №424/27.11.2013г. на Общински съвет – гр.Приморско, обнародвано в Държавен вестник бр.8 от 28.01.2014 г., е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план за ел. Захранване до поземлен имот №37006 Продължава

Последно променен на Петък, 26 Септември 2014 11:17
 

График за обслужване на търсещите работа лица от населените места с разкрито изнесено работно място за 2014 година

С.Ново Паничарево 13.06.2014 от 10:00-12:00
Гр.Приморско 13.06.2014 от 12:30-16:00
С.Ново Паничарево 11.07.2014 от 10:00-12:00
Гр.Приморско 11,07,2014 от 12:30-16:00
С.Ново Паничарево 11,08,2014 от 10:00-12:00
Гр.Приморско 11.08.2014 от 12:30-16:00
С.Ново Паничарево 11.09.2014 от 10:00-12:00
Гр.Приморско 11.09.2014 от 12:30-16:00
С.НПродължава

Последно променен на Вторник, 20 Май 2014 05:49
 

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА ПРИМОРСКО

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

           На основание чл.15 от Закона за общинския дълг, Общинска администрация кани местната общност за ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ Продължава

Последно променен на Понеделник, 17 Март 2014 07:54
 

Октомври 2014 Ноември 2014
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Банер

Времето в Приморско