Последни снимки в галерия

radioburgas_192_170.png

Банер
Банер

Приморско ONLINE

campreview

Последни обяви

Обяви

О Б Я В Л Е Н И Е № 94-00-523/ 08.02.2016г.

Община Приморско, Дирекция "УТ" на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите, че с Заповед №67/ 03.02.2016г. на Кмета на Община Приморско, е одобрен ПУП-ПРЗ и ПУР за УПИ ХVІІ, УПИ ХVІІІ, УПИ ХІХ в кв.8 и улица с о.т.16-о.т.18 по плана на с.Ясна поляна, по силата на който се прПродължава

Последно променен на Понеделник, 08 Февруари 2016 11:36
 

О Б Я В Л Е Н И Е № 68-С-23/ 05.02.2016г.

Община Приморско, Дирекция "УТ" на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите, че с Заповед №66/ 03.02.2016г. на Кмета на Община Приморско е одобрен ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ V-688 в кв.35 (ПИ 58356.506.59 по КК на гр. Приморско) по плана на гр.Приморско, по силата на който се променя Продължава

Последно променен на Понеделник, 08 Февруари 2016 11:36
 

Инвестиционно намерение за изграждане на „Надстройка и пристройка на съществуваща двуетажна жилищна сграда”

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление Продължава

Последно променен на Петък, 05 Февруари 2016 13:22
 

.ОБЯВА На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление вх.№94-00-4836/18.12.2015г. от Виолета Янчева Янева за наличие инвестиционно предложение за изграждане на „Пристройка и надстройка на съществуваща жилищна сграда" в УПИ ХVІІІ, кв.6 по плана на с. Писменово, Община Приморско.

лице за контакти: Стефан Тангълов
тел. 0883402212

Продължава
Последно променен на Вторник, 22 Декември 2015 14:52
 

-ОБЯВА На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление вх.№68-М-128/19.11.2015г. от "Море и хора" ЕООД за наличие инвестиционно намерение за изграждане на „Уличен водопровод и улична канализация за УПИ ІХ кв.57, м. „Курията", с. Веселие, Община Приморско ситуиран по улиците между квартали 4, 57 и 58 по плана на с. Веселие.

лице за контакти: Зоя Димитрова –пълноощник
на "Море и хора" ЕООД
тел.: 0888206959

Продължава
Последно променен на Понеделник, 01 Февруари 2016 13:57
 

О Б Я В Л Е Н И Е № 94-00-329/ 25.01.2016г.

Община Приморско, Дирекция "УТАС" на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите, че Общински експертен съвет при Община Приморско с решение по т.13 от Протокол № 3/17.12.2015г., е приел проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ (ПИ58356.505.198 по КК на гр.Приморско) кв.18 по плПродължава

Последно променен на Понеделник, 25 Януари 2016 09:18
 

Стартира процедура за кандидатстване, подбор и наемане на медицински специалисти по проект "Нови възможности за грижа" Оценете

Във връзка с писмо № BG05-324/21.01.2016 год. на госпожа Румяна Георгиева главен директор на ГДСП и ръководител на проект "Нови възможности за грижа", относно изпълнение на договор № BG05M90P001-2.002-0143-C001 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05M9OP001-2.201Продължава

Последно променен на Сряда, 10 Февруари 2016 11:14
 

О Б Я В Л Е Н И Е №94-00-4864/ 28.12.2015г.

Община Приморско, Дирекция "УТАС" на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите, че Общински експертен съвет при Община Приморско с решение по т.10 от Протокол № 3/17.12.2015г., е приел проект за Подробен устройствен план ПУП-ПРЗ за ПИ 58536.503.114 по КК на гр.Приморско, с Продължава

Последно променен на Петък, 15 Януари 2016 14:12
 

О Б Я В Л Е Н И Е №94-00-217/ 15.01.2016г.

Община Приморско, Дирекция "УТАС" на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите, че Общински експертен съвет при Община Приморско с решение по т.14 от Протокол № 3/17.12.2015г., е приел проект за изменение на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ХVІІІ-145 (ПИ 37023.501.263 и ПИ 37023.501.264 по КК на Продължава

Последно променен на Петък, 15 Януари 2016 13:52
 

ОБЯВА На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление вх.№68-К-4/12.01.2016г. от „Крис – Мари-2008" ЕООД за наличие инвестиционно предложение за изграждане на „Производствена сграда за гранулиране на Продължава

Последно променен на Четвъртък, 14 Януари 2016 13:39
 

О Б Я В Л Е Н И Е № 94-00-168/ 13.01.2016г.

Община Приморско, Дирекция "УТ" на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите, че с Заповед №14/ 13.01.2016г. на Кмета на Община Приморско е одобрен ПУП-ПЗ за за УПИ VIII (ПИ 58356.506.121 по КК на гр.Приморско) кв.25 по плана на гр.Приморско, с цел промяна на показателите на засПродължава

Последно променен на Сряда, 13 Януари 2016 09:26
 

О Б Я В Л Е Н И Е № 94-00-142/ 12.01.2016г.

Община Приморско, Дирекция "УТАС" на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите, че Общински експертен съвет при Община Приморско с решение по т.11 от Протокол № 3/17.12.2015г., е приел проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VII в кв.25 (ПИ 58356.506.121 по КК на гр. Приморско) по Продължава

Последно променен на Вторник, 12 Януари 2016 09:27
 

У В Е Д О М Л Е Н И Е Изх.№ 94-00-4531 Приморско 17.11.2015г.

До
Стоян Тодоров Неделчев
гр.Бургас, ж.к."Изгрев", бл.62, ет.14, ап.69

У В Е Д О М Л Е Н И Е

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящото Ви уведомяваме, че по повод на постъпила молба Вх.№ 94-00-3866/06.10.2014г. от Васил Николов Продължава

Последно променен на Вторник, 12 Януари 2016 08:56
 

Конкурс за длъжността ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ ЕКОЛОГ в отдел „Обществен ред и околна среда"

ОБЩИНА ПРИМОРСКО

ОБЯВА

За конкурс за длъжността ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ ЕКОЛОГ в отдел „Обществен ред и околна среда"в СПЕЦИАЛИЦИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКО

1. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА
- образование – висше , бПродължава

Последно променен на Понеделник, 11 Януари 2016 14:01
 

О Б Я В Л Е Н И Е № 94-00-106/ 08.01.2016г.

Община Приморско, Дирекция "УТАС" на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите, че Общински експертен съвет при Община Приморско с решение по т.4 от Протокол № 3/17.12.2015г., е приел проект за изменение на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ V-688 в кв.35 (ПИ 58356.506.59 по КК на гр. ПриморсПродължава

Последно променен на Понеделник, 11 Януари 2016 07:10
 

Съобщения

-С Ъ О Б Щ Е Н И Е на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ

Община Приморско, Дирекция "УТ" съобщава на заинтересованите, че със Заповед №87/09.02.2015г., Кметa на Община Приморско, е допуснал процедура за изготвяне на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XIII, кв.14 в обхват на ПИ 58356.506.78, ПИ 58356.506.89, ПИ 58356.506.76 и ПИ 58356.506.42 по КК на гр.Приморско.<Продължава

Последно променен на Сряда, 10 Февруари 2016 09:21
 

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО : Предоставяне на мерите, пасищата и ливадите

СЪОБЩЕНИЕ
ОТНОСНО : Предоставяне на мерите, пасищата и ливадите - общинска собственост за стопанската 2016-2017 година за общо ползване от населението и за индивидуално ползване , на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регПродължава

Последно променен на Сряда, 27 Януари 2016 14:15
 

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

публикувано в сряда, 27.01.2016г.
валидно до 10.02.2016г., 17:00 часа

До:

1. ТЕОДОР ЙОРДАНОВ ДЕЧЕВ
за връчване на Покана за доброволно изпълнение на основание чл.182, ал.1 от ДОПК №1095/24.11.2015г.

2. ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА ГОЛУБКОВА
за връчване на Покана за доброволно изпълненПродължава

Последно променен на Вторник, 26 Януари 2016 12:15
 

Дирекция „Местни данъци и такси”

Уважаеми данъкоплатци,

Дирекция „Местни данъци и такси" при Община Приморско Ви уведомява, че следва да подадете данъчни декларации за извършваната от Вас дейност в следните срокове:

• Данъчна декларация по чл.61н от ЗМДТ за облагане с годишен патентен данъкПродължава

Последно променен на Понеделник, 25 Януари 2016 12:52
 

СЪОБЩЕНИЕ RS 76-2015

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Приморско, Дирекция „УТАС" на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ Ви съобщаваме , че е издадено Разрешение за строеж №74/17.11.2015г. на Главния архитект на Община Приморско за обект: „Ажурна ограда" в УПИ III , кв. 2 по плана на с. Веселие , ОбщинаПродължава

Последно променен на Сряда, 20 Януари 2016 13:42
 

СЪОБЩЕНИЕ RS 74-2015

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Приморско, Дирекция „УТАС" на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ Ви съобщаваме , че е издадено Разрешение за строеж №74/17.11.2015г. на Главния архитект на Община Приморско за обект: „Допълващо застрояване - сграда за градински инвентар" в УПродължава

Последно променен на Сряда, 20 Януари 2016 13:41
 

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Приморско, Дирекция „УТАС" на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ уведомява всички заинтересовани лица, че е издадено Разрешение за строеж №79/27.11.2015г. на Главния архитект на Община Приморско за обект: „Жилищна сграда, ограда и допълващПродължава

Последно променен на Сряда, 06 Януари 2016 11:30
 

О Б Я В Л Е Н И Е №94-00-121/ 11.01.2016г.

Община Приморско, Дирекция "УТАС" на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите, че Общински експертен съвет при Община Приморско с решение по т.12 от Протокол № 3/17.12.2015г., е приел проект за изменение на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ІІ (58356.504.612 по КК на гр.Приморско) кв.23 пПродължава

Последно променен на Понеделник, 11 Януари 2016 12:50
 

График за обслужване на търсещите работа лица от населените места с разкрито изнесено работно място за 2016 година

Населено място, дата на посещение, час на обслужване

Гр.Приморско 11.01.2016г. 12.30-15.00 ч.

С.Ново Паничарево 11.01.2016г. 10.00-12.00 ч.

Гр.Приморско 10.02.2016г. 12.30-15.00 ч.

С.Ново Паничарево 10.02.2016г. 10.00-12.00 ч.

Гр.ПрПродължава

Последно променен на Понеделник, 11 Януари 2016 06:25
 

Телефонен номер на СГКК /кадастър/

Уважаеми съграждани,

Изнесеният офис на СГКК /кадастър/ в сградата на Общината, който обслужва клиенти всеки понеделник, сряда и петък от 8.00 ч. до 12.00 ч. вече разполага с телефон за връзка. Всеки, който желае може да се свърже със служител в работно вреПродължава

Последно променен на Понеделник, 16 Ноември 2015 09:49
 

Февруари 2016 Март 2016
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29
Банер

Времето в Приморско